Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tą nieruchomość

W naszej firmie pracuje 3 zarządców w tym dwoje licencjonowanych z uprawnieniami nadanymi przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (lic. 3133 i 11628). Jesteśmy czynnymi członkami Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami we Wrocławiu. Korzystających z naszych usług możemy zapewnić, że wykonujemy je w sposób solidny i kompetentny. Poniżej przedstawiamy zakres naszych działań w obrębie zarządzania nieruchomościami.

Reprezentacja wspólnoty

 • reprezentacja wspólnoty przed organami administracji państwowej
 • samorządowej, sądami, urzędem skarbowym, zusem
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Obsługa bankowo-księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie i rozliczanie opłat,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • windykacja należności dla wspólnoty,
 • przygotowanie projektów planu gospodarczego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty

Obsługa techniczna nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów zarówno nieruchomości jak i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów.
 • wyszukiwanie wykonawców robót remontowych, nadzór nad ich pracą oraz odbiory zleconych robót,

Obsługa prawna

 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty,
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych
 • reprezentowanie przed sądami osobiście lub przez pełnomocnika

Obsługa administracyjna

 • zawieranie i obsługa umów z dostawcami mediów, firmami ubezpieczeniowymi i usługowymi
 • zlecanie i dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi dla wspólnoty mieszkaniowej – negocjowanie cen i warunków umów,
 • nadzór nad prowadzeniem bieżących napraw i konserwacji obiektu,
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje w budynku,

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

 • Zawieranie umów i nadzór nad sprzątaniem terenów zewnętrznych i powierzchni wewnętrznych nieruchomości,
 • dbanie o utrzymanie i pielęgnację zieleni,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • zlecanie napraw i serwisowania: dźwigów osobowych, urządzeń i instalacji p.poż., węzłów ciepłowniczych, instalacji c.o., c.w.u. , instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, bram wjazdowych na nieruchomości, bram garażowych oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
 • remonty budynków w pełnym zakresie,

Liczby, które są naszymi najlepszymi referencjami

0

mieszkańców w budynkach

0

zarządzanych nieruchomości

0

m2 zarządzanej powierzchni

0 mln

mln zł wydanych na remonty od 2000 roku

Podstawowym celem naszej dzia­łal­no­ści jest zado­wo­le­nie naszych Klientów, a wie­lo­let­nia współ­praca ze wspólnotami sta­nowi dla nas powód do satys­fak­cji. Dzięki jakości świadczonych usług posiadamy szerokie grono zadowolonych klientów, o czym świadczy skala powierzchni jaką zarządzamy.

Nasza firma pozyskuje również liczne dotacje na modernizacje i remonty, aby przywrócić blask wielu oleśnickim kamienicom.

Już od ponad 20 lat dbamy
o Państwa nieruchomości
w Oleśnicy i okolicach

Dołącz swój budynek pod naszą opiekę!

Wybierając firme PROCON otrzymują Państwo kompleksową obsługę swojej nieruchomości. Bezpieczeństwo Państwa rodziny gwarantujemy pełnym nadzorem konserwatorskim i technicznym oraz ubezpieczeniem OC Zarządcy Nieruchomości. Procon to oszczędność czasu, pięniędzy i pełen spokój.

Oprócz elastyczności i dyspozycyjności, zapewniamy także pełną przejrzystość finansową, a dzięki negocjowaniu stawek utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i przeglądów technicznych, oszczędzisz na utrzymaniu swojej nieruchomości.